Kuntien ilmastokonferenssi 2021 puhujahaastattelu:

Riikka Leskinen: Puheista tekoihin - vaikutuskanavien luominen ja ilmastotyön konkretia

”Olemme työssämme Valoniassa todenneet, että nuorille tarvitaan selkeitä kanavia tuoda ilmastohuolensa ja ajatuksensa tulevaisuuden kaupungista kuuluviin päättäjille. Myös päättäjät haluavat rakentaa kuntaa, johon nuoret haluavat sitoutua myös aikuisena, mutta vuorovaikutus nuorten kanssa on vähäistä.”

Riikka Leskinen on Valonian toimialapäällikkö ja hänen tehtäviinsä kuuluu Valonian toiminnan johtaminen sekä asiantuntijatyö kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyöhön sekä kestäviin julkisiin hankintoihin liittyen.

Valoniassa toteutettiin kokeiluhanke, ’Nuoret ilmastotyön ja kestävän kehityksen kirittäjinä’, osana ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki -ohjelmaa. Valonian kokeilussa salolaiset nuoret kutsuivat kotikaupunkinsa päättäjiä yhteiseen keskusteluun kolmessa eri tilaisuudessa. Tapaamiset sijoittuivat loka-marraskuulle 2019. 

”Tasavertainen keskustelu yleensä on paras tapa lisätä ymmärrystä ja halusimme siksi testata yhteisten tapaamisten voimaa nuorten vaikutuskeinona päätöksenteossa.”

Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin kaupunkikävelynä, jonka aikana nuoret ja päättäjät keskustelivat Salon keskustan kehityksestä kestävyys- ja ilmastonäkökulmasta. Toisessa tapaamisessa oli työpajoja ja yhteisiä asiantuntijaluentoja muun muassa ilmastotieteestä, kaupunkiarkkitehtuurista ja julkisista hankinnoista. Viimeisellä kerralla keskityttiin Salon kaupungin ilmastotoimiin ja nuorten vaikutuskanaviin.

Leskinen kertoo, että tapaamisien jälkeen kerätty palaute vahvisti, että kokeilulle oli kysyntää ja malli on mielekäs. ”Tapaamisten myötä vahvistui käsitys siitä, että on tärkeää saada nuorten ääni kuuluviin ja heillä on paljon tarpeellista ja ajankohtaista tietoa keskeisistä kysymyksistä. Toisaalta huomattiin, että on tärkeää terävöittää päätöksentekoon liittyvää viestintää nuorten suuntaan, jotta nuoret ovat tietoisia niistä ilmastoon kytkeytyvistä päätöksistä, joita tehdään.”

Hankkeen pohjalta muotoiltiin käytännönläheinen ja selkeä toimintamalli, jota hyödyntämällä myös muut kunnat voivat lisätä nuorten osallisuutta ja vuoropuhelua ilmastotyöhön liittyen. (Toimintamalli löytyy osoitteesta www.valonia.fi/ilmastokirittajat)

Keskustelun lisäksi kestäviä hankintoja

Konkreettiset toimenpiteet kunnassa yleensä aina kytkeytyvät myös julkisiin hankintoihin. Leskinen kertoo, että ”Kaikkiin hankintoihin liittyy ilmastovaikutuksia ja olennaista on tunnistaa, mitkä hankinnat ovat vaikutuksiltaan keskeisimpiä. Toisaalta kuntien hankinnat ovat myös merkittävä resurssi, jota voi suunnata tulevaisuuden vähähiilisiin, kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin. Kyse ei silloin ole yksittäisten hankintojen kriteereistä vaan siitä, että asioita aidosti mietitään uudella tavalla.”

Kaikki kuntalaiset voivat antaa palautetta palveluista ja tuotteista sekä esittää toiveita - hehän ovat juuri julkisten palveluiden käyttäjiä ja asiakkaita. Leskinen mainitsee, että varsinkin ”suurempien hankkeiden kohdalla (mm. kouluhankkeet) kannattaa aina olla aktiivinen, kun ideoita ja näkemyksiä pyydetään. Ja tietenkin voi aina kuntapäättäjiä muistuttaa heidän vaikuttamismahdollisuuksistaan kestävien ratkaisujen edistämisessä.”

Teksti: Veera Visuri, Kuntaliitto, 2020

Tule oppimaan miten teet ilmastotekoja hankinnoilla keskiviikkona 2.6. klo 11.15–12.00

Lisää ilmastojohtamisen työkaluista ja tavoitteista pääset kuulemaan torstaina 3.6. klo 9–11.00